عوارض جدی استفاده از کفش نامناسب بر سلامتی

عوارض جدی استفاده از کفش نامناسب بر سلامتی

عوارض جدی استفاده از کفش نامناسب برا سلامتی

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل وﺳﻮﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻔﺶمردانه یا زنانه زﯾﺒﺎ اﻣﺎ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎن زده اﺳﺖ؟ 

ﮐﻔﺶﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ !در دﻧﯿﺎی ﻣﺼﺮفﮔﺮای اﻣﺮوزی ﺧﺮﯾﺪ اﺟﻨﺎس ارزان ﻗﯿﻤﺖ اﻣﺎ زﯾﺒﺎ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.

حتما ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺎ ﻗﻠﺐ دوم آدﻣﻪ! اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﯿﺮ اورﺟﯿﻨﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪﻣﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﭘﺎ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات وارد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل، از ﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻔﺸﻤﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻔﺶﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ نامناسب گاهی اوقات جبران ناپذیر است. اینجاست که  اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻔﺶ استاندارد و اورﺟﯿﻨﺎل حائر اهمیت می شود. در سرتاسر دنیا کمپانی های بزرگی وجود دارند که کفش و کتونی با استاندارد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ تولید می کنند که حتما نام برخی از آن ها را شنیده اید !

ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ را می توان نایکی و آدیداس که کفش و کتونی های راحتی و اسپورت را تولید میکنند، همینطور کمپانی های بزرگی همانند کاترپیلار که کفش ایمنی و کفش روزمره با کیفیت بالا تولید میکند مثال زد.

7 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻔﺸﺘﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ!

ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﭘﺎ و ﻣﭻ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻔﺶ ﺑﺪی دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ، به دنبال جواب سوالاتی که برایتان پیش می آید بگردید . در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻓﻮرا ﮐﻔﺸﺘﺎن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.

چرا ناخن پا کبود می شود؟

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺪرﯾﮏ ﺑﺮاﯾﺎن، ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺷﻮرای ورزش آﻣﺮﯾﮑﺎ (ACE) در ﺳﻦدﯾﮕﻮ، اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﯾﺎ ﮐﻞ ﮐﻔﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺒﻮدی و از دﺳﺖ دادن ﻧﺎﺧﻦ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ آﺳﯿﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮک ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن و ﺟﻠﻮی ﮐﻔﺶ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻬﻨﺎی ﯾﮏ ﺷﺴﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻔﺶ ﮐﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺰﺗﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻔﺶ زﻧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑلند ﯾﺎ ﮐﻔﺶ ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ زﯾﺒﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ و ﭘﯿﺎدهروی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

چرا پا تاول می زند؟

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﻨﺴﯿﻨﺎﺗﯽ، اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دوﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎراﺗﻦ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﻮراب ﺑﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺎن ﺳﺎﯾﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﮐﻔﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

چرا کف پا درد می کند؟

درد ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﭘﺎ اﺳﺖ و (ﭘﻠﻨﺘﺎر ﻓﺎﺳﯿﺘﯿﺲ Plantar Fasciitis) راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز آن اﺳﺖ. ﺣﺪود 50 درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ. ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اورﺟﯿﻨﺎل ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻔﺶ زﻧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺷﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ، ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

چرا پا داغ می شود؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ در ﮐﻔﺶ ﺗﻨﮓ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺸﺎر ﻣﺪاوم در ﮐﻒ ﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﺼﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق، ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﺸﺖ و دﯾﻮاره ﮐﻔﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

شکستگی کوچک پا در اثر فشار

اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﻔﺶ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ وزن ﺧﻮد را روی ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺧﻮد ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ، ﮐﺘﻮﻧﯽﻫﺎی اﺳﭙﻮرت ﺻﺎف و ﺑﺪون ﭘﺎﺷﻨﻪ (ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺖ) ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺑﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا ﮐﻔﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﻓﻊ ﻓﺸﺎر ﻧﺪارﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ، اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺳﺎﯾﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

چرا پا ورم می کند دلیل التهاب پا ؟

اﻟﺘﻬﺎب ﺗﺎﻧﺪون ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﭻ ﯾﺎ ﻟﺒﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭘﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﯾﺎ ﺗﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ب ﮐﻔﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.

کفش های نامتقارن

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮدن ﮐﻔﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد (ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ 500 ﺗﺎ 800 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﻔﺸﺘﺎن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ) ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل، اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻔﺸﺘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎرن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﯾﺎ زاﻧﻮﺑﻨﺪ و ﻣﭻ ﺑﻨﺪ وﯾﮋهای ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﯿﺪ.

اهمیت استفاده از کفش اورجینال یا مناسب

ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﮐﻔﺶ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن وارد ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ، درﻧﮓ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ. اما بیایید بررسی کنیم ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻔﺶﻫﺎی اورﺟﯿﻨﺎل را ﺧﺎص ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ؟

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺜﻞ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﮐﺎﺗﺮﭘﯿﻼر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﻓﯿﮏ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ،

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن در عین زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺑﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ رو ﻣﯽآورﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ ازاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺿﻤﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﺸﺎن، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﻔﺶﻫﺎی اورﺟﯿﻨﺎل ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی دارﻧﺪ.  ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﮐﻔﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﻫﻤﻪ ﻣﺪلﻫﺎﯾﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪل، ﮐﺘﻮﻧﯽ، ﺑﻮت و ﻧﯿﻢﺑﻮت، ﮐﻔﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﮐﻔﺶ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺎده روی، ورزش و ﮐﻮهﻧﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮدش ﻫﻮا و ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ برخوردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی رﺳﻤﯽﺗﺮ دارﯾﺪ، ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﮐﻔﺶ ﮐﺎترپیلار داﻣﻨﻪ نیاز شما را براورده میکند. کمپانی کاترپیلار همه با بوت مردانه و زنانه می شناسند! 

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﻔﺸﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد. ﻗﻀﺎوت ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ اورﺟﯿﻨﺎل ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻏﯿﺮ اورﺟﯿﻨﺎل؟

لطفا نظرات و پیشنهادهایتان را کامنت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.